12 สิงหาคม 2559

One -วันเมีย...ทั้งชีวิต โดย ศจ.บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต
One-วันเมีย...ทั้งชีวิต
โดย ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่เวียนมาบรรจบ ทำให้ผมค้นพบความจริงที่ทิ้งไปไม่ได้ คือ ระหว่าง "แม่" และ "เมีย" มีอะไรที่น่าคิดสำหรับชีวิตอย่างยิ่ง  เรามีแม่พียงหนึ่งเดียวในชีวิตฉันใด ควรมีเมียไว้เพียงคนเดียวทั้งชีวิตฉันนั้น ถึงจะนำความสุขสันต์ และความสงบเรียบร้อยมาสู่ชีวิตได้อย่างยิ่งยืน
            จึงขอประกาศ  "One-วันเมีย...ทั้งชีวิต" ให้เป็นที่ยึดถือกันสืบไปนะครับ !!
เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นให้มี ผัวเดียว เมียเดียว  จากสองเกี่ยวดองกลายเป็นหนึ่ง  ดังที่บันทึกไว้...  (Genesis 2:18-25) ...พระเจ้าตรัสว่า   “ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว   เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้น”... 21แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิท   ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่   พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา   แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม 22ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น   พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง  แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น 23ชายจึงว่า    “นี่แหละ  กระดูกจากกระดูกของเรา    เนื้อจากเนื้อของเรา   จะต้องเรียกว่าหญิง    เพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย”    24เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา   และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อ เดียวกัน 25ทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกัน
            พระเจ้าสถาปนาครอบครัวขึ้นเป็นสถาบันแรกของโลก จากนั้นจึงให้มีสถาบันทางการปกครอง และสถาบันคริสตจักร ซึ่งหากศึกษาลงไปถึงเจตนารมณ์ของทั้งสถาบันการปกครอง(ประเทศชาติ) และสถาบันคริสตจักร (กลุ่มผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์) จะพบว่ารากเหง้าของความหมายของทั้งสองสถาบันคือ การเป็น "ครอบครัว" เช่นเดียวกัน  จึงกล่าวได้ว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับ "ครอบครัว" เป็นลำดับแรก   นักสังคมวิทยาต่างยอมรับว่า การเริ่มต้น การดำเนินไป และการสิ้นสุดของชีวิต จะดีหรือร้าย รวมทั้งความเป็นไปของสังคมโลกล้วนมีผลมาจากความเป็นไปของครอบครัว หลายครั้งมักจะสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนว่ามาจากอิทธิพลของครอบครัว และหากจะแก้ไขก็ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเช่นกัน  ดังนั้น การมีสถาบันครอบครัวที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่ให้จากสองเกี่ยวดองเป็นหนึ่ง นับเป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่ง หากเริ่มต้นถูกต้องจะนำผลที่ดีมาสู่ชีวิต 
            นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบอื่นอีก เช่น ต้องเริ่มต้นเลือกคู่ครองที่เป็น "คน" ด้วยนะ  เหมือนอาดัมมนุษย์คนแรกที่เลือก "คน" ไม่ใช่สิ่งอื่น ที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้มีบางคนเลือกสิ่งที่ไม่ใช่คนเป็นคู่ครอง ซึ่งมักนำความสยดสยองมาสู่ชีวิตและสังคมอย่างที่เห็นเป็นข่าว  ต้องเลือกคู่ครองที่เป็น "ชายจริงหญิงแท้" และเป็นคนที่ "เหมาะสม" กับตนเอง ทั้งด้านความเชื่อ แนวคิด ลักษณะชีวิต การศึกษา ซึ่งจะต้องใช้เวลาศึกษา รับคำแนะนำปรึกษาให้แน่ใจว่าใช่คนนี้แน่นะก่อนที่จะตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน  เพื่อจะได้ไม่ต้องมาโอดครวญทีหลังว่า "เข้ากันไม่ได้... ไปกันไม่ได้"  และเหตุผลอีกสารพัดที่สรรหามาอ้างที่จะหย่าร้างกันไป ซึ่งมักจะเกิดเรื่องใหญ่และร้ายตามมาเสมอ
            การมีคู่ครองคนเดียวทั้งชีวิต เป็นหลักสำคัญ เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (สภษ.5.15-20, ปญจ.9.9)  ทั้งครอบครัว คริสตจักร และสังคมต้องการคนเช่นนี้มาเป็นผู้นำ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้นำที่ดีไว้...ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้   เป็นสามีของหญิงคนเดียว   เป็นคนรู้จักประมาณตน   มีสติสัมปชัญญะ   เป็นคนสง่าเรียบร้อย   มีอัชฌาสัยรับแขกดี   เหมาะที่จะเป็นครู 3ไม่ดื่มสุรามึนเมา   ไม่เป็นนักเลงหัวไม้   แต่เป็นคนสุภาพ   ไม่เป็นคนชอบวิวาท   ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน 4ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี   อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม (I Timothy 3:2-4)
            พระเจ้าไม่ต้องการให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้น และไม่ต้องการให้มีหลายผัวหลายเมีย เพราะเมื่อพระเจ้าทรงผูกพันชีวิตของชายหญิงคู่หนึ่งเข้าด้วยกันแล้วไม่ควรให้ใครหรือสิ่งใดมาพรากจากกันไป ยกเว้นเสียแต่ความตายเท่านั้น ( แต่อย่าพยายามทำให้อีกฝ่ายตายก็แล้วกัน ! )
...พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า   “เพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้าง   และการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตน”   (Malachi 2:16)
พระเยซู ย้ำเช่นกันว่า...เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป   แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน   เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว   อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย” (Matthew 19:4-6)

            อาจจะมีบางคนอ้างถึงบางวัฒนธรรม หรือ บางกรณีในการมีคู่ครองหลายคน ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นฝ่ายชายใช้ข้ออ้างนี้มากกว่า..   จึงยังขอยืนยันว่า พระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรกนั้น ต้องการให้มีคู่ครองเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น !  ดังนั้น การมี One-วันเมีย One-วันสามี ทั้งชีวิต คือ ผัวเดียวเมียเดียวนั้น นำความปลอดภัยและความสงบสุขมาสู่ชีวิตและสังคมได้มากกว่า คุณว่าอย่างนี้ด้วยหรือไม่ ?

สุขสันต์ One-วันเมีย...ทั้งชีวิต นะครับ !!

(ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)