26 พฤศจิกายน 2552

เชิญร่วมพลังอธิษฐาน

พันธกิจคนเหนือ เชิญร่วมพลังอธิษฐาน

แม้ว่าคริสตจักรและคริสเตียนในภาคเหนือจะมีจำนวนมากหากเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย แต่ยังน้อยมากหากเทียบกับจำนวนประชากร โดยเฉพาะคนพื้นเมืองภาคเหนือที่มีอยู่ประมาณ 6 ล้านคน มีคริสเตียนคนพื้นเมืองไม่ถึง 0.3 % และยังพบว่าผู้เชื่อไม่มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่ คริสตจักรพอใจกับจำนวนสมาชิกที่มีเท่านั้น ขาดโอกาสการศึกษาพระคัมภีร์ ขาดการสร้างสาวกและผู้นำ ผู้นำขาดนิมิต คริสตจักรไม่มีอิทธิพลต่อชุมชน และมียังคริสตจักรจำนวนหนึ่งที่ต้องการเติบโต แต่... ขาดการหนุนใจ ขาดการจัดการที่ดี ขาดทรัพยากร ขาดวิสัยทัศน์(นิมิต)

ด้วยเหตุนี้ พันธกิจคนเหนือ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคริสตจักรในการทำพันธกิจ การดำเนินชีวิตที่ดี ยึดหลักพระคัมภีร์ รับผิดชอบพันธกิจ การประกาศ การสร้างสาวกและการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ “เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและคริสตจักรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมีนิมิต : มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต 3 ด้าน โดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง คือ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงานรับใช้... เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น (เอเฟซัส 4:12)


งานหลักสำคัญที่พันธกิจคนเหนือจะเข้าไปร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นคือ ช่วยพัฒนาผู้นำที่มีอยู่และร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยความตระหนักว่า หากมีผู้นำที่เข้มแข็งย่อมมีคริสตจักรหรือชุมชนที่เข้มแข็งตามมาด้วย ดังคำสอนที่ว่า... ที่ไหนที่ไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย (Proverbs 11:14) ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความ ยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข (Proverbs 29:18)


พันธกิจคนเหนือ โดย อ.มาร์ค แพทนอล และ อ.บัณฑิต ดาแว่น ได้ออกไปเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์ตามคริสตจักรและสถาบันต่าง ๆ เช่น วันที่ 4-6 พฤศจิกายน ได้ลงไปที่กรุงเทพ เพื่อแนะนำพันธกิจที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ ประสานกับ ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ และ ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์งานของพันธกิจคนเหนือไปยังสมาชิกคริสตจักรของท่านให้รับทราบและอธิษฐานเผื่อต่อไป

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรและผู้นำในจังหวัดน่าน เช่น อ.ศักด์ชัย ศักดา คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์ คุณพิเชษฐ์ เตชนันท์ ผู้นำกลุ่มวังตาว อ.สมาน จันต๊ะวงค์ คริสตจักรปัวแบ๊บติสต์ อ.อธิราช สิทธิคงตั้ง ศูนย์ประกาศสันติสุข และคุณญาณี คุณรุจรดา ทีมผู้นำศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต


นอกจากการเสริมสร้างคริสตจักร พันธกิจคนเหนือยังมีเป้าหมายบุกเบิกคริสตจักรใหม่ที่ในเมืองแพร่ โดยในเบื้องต้นเริ่มหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐออกไปแล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 ที่ผ่านมา นำทีมอาสาสมัครจากรัฐมิสซิสซิปปี้เดินอธิษฐานอวยพรเมืองแพร่ การออกไปแจกใบปลิว การประกาศทางวิทยุชุมชน การเป็นพยานส่วนตัว และร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงในการประกาศ ซึ่งเริ่มมีผู้สนใจบ้างแล้ว โดยคาดหวังว่าจะมีคริสตจักรใน สคบ. เพิ่มขึ้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป


จึงเรียนมายังท่านและพี่น้องที่จะร่วมพลังอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานพันธกิจคนเหนือ ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย
2. การเยี่ยมเยียนหนุนใจผู้นำ ผู้รับใช้ตามคริสตจักรต่างๆ ในภาคเหนือ
3. การเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ในจังหวัดแพร่
4. การเชิญนักศึกษาฝึกงานจากพระคริสต์ธรรม หรือ ผู้รับใช้ที่สนใจ เพื่อร่วมงานบุกเบิกคริสตจักรที่แพร่
ขอให้มีคนที่มีภาระใจ และความเข้าใจในงานรับใช้จำนวน 2 คน ภายในปี 2010 นี้
5. การประสานงานคริสตจักรเพื่อนำทีมอาสาสมัครทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมรับใช้


หากท่านใดมีความตั้งใจจะมีส่วนอธิษฐานและต้องการทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงความจำนงโดยติดต่อกลับไปยัง อีเมล์ bandhitda@hotmail.com หรือ โทร 081 993 2866

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน


บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ

19 พฤศจิกายน 2552

สถาปนาศิษยาภิบาลคริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์

พิธีสถาปนาคริสตจักร ศิษยาภิบาล และ ผู้นำกลุ่ม
คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์


วันที่ 14-15 พฤศจิกายน ตัวแทนจากคริสตจักรต่าง ๆ ใน สคบ.เหนือ ไปร่วมการอบรมผู้นำและสถานปนาคริสตจักร ศิษยาภิบาล และ ผู้นำกลุ่ม ณ คริสตจักรเชียงกลางแบ๊บติสต์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน มีผู้เข้าร่วม 100 กว่าคน เริ่มอบรมผู้นำในวันเสาร์โดยทีมงานจากคริสตจักรบรีวาร์ดคอมมิวนิตี้ รัฐนอทแคโรไลน่า และพิธีสถาปนาวันอาทิตย์ โดย ศจ.ชูชาติ ยะเกษม เป็นผู้ประกอบพิธีให้แก่ อ.ศักดิ์ชัย ศักดา เป็นศิษยาภิบาล และผู้นำกลุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ของคริสตจักรจำนวน 4 ท่าน

ในงานนี้คณะกรรมการ สคบ.เหนือได้มีการประชุมกันในคืนวันที่ 14 ด้วย และนอกจากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหนุนใจพี่น้องในจังหวัดน่านหลายท่าน ซึ่งท่านเหล่านั้นก็นำของฝากติดไม้ติดมือมามอบให้ประธาน สคบ.เหนือ ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นพระพรและกำลังใจอย่างดีในฐานะที่เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งที่ใช้เวลาทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องมาโดยตลอดบัณฑิต ดาแว่น : รายงาน

ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ)