23 ธันวาคม 2553

Merry Christmas 2010


"ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา
และจากพระเยซูคริสตเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
(I Corinthians 1:3)

Merry Christmas 2010 and Happy new year 2011

From...Bandhit Dawaen and Family

14 ธันวาคม 2553

บนเส้นทางประตูแคบ โดย บัณฑิต ดาแว่น


คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต ดาแว่น

บนเส้นทางประตูแคบ

“ท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้... Luke 13:24จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย Matthew 7:13-14

การดำเนินชีวิตท่ามกลางการครอบครองของเจ้าแห่งโลกนี้ นับวันนี้ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น แม้ข่าวประเสริฐแห่งความรอดและเสรีภาพในพระคริสต์จะประกาศออกไปทั่ว แต่ต้องยอมรับว่าตราบใดที่โลกใหม่ยังไม่มาถึง บรรดาผู้เชื่อยังต้องอาศัยภายใต้ระบบของยุคนี้ต่อไป ดังคำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่า ... ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น...( John 17:14-18)

ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกอย่างเดียวดาย แต่มีพระวจนะเป็นเข็มทิศนำทาง มีผู้ปกป้องให้พ้นจากมารร้าย มีความจริงช่วยชำระให้บริสุทธิ์ มีพระประสงค์ให้อยู่ในโลกอย่างมีเป้าหมาย แต่ถึงกระนั้น ยังต้องตระหนักเสมอว่า การเข้าสู่ประตูแคบและเดินในเส้นทางนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ ทรงยืนยันชัดว่า เป็นทางที่ประตูคับแคบ คนที่หาพบและเข้าไปมีน้อย แถมผู้ที่อยู่บนเส้นทางนี้จะถูกเกลียดชัง เหมือนดังที่พระเยซูเผชิญ ท่านเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้ากล่าวว่า ... แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง (II Timothy 3:12)

แม้พระเยซูคริสต์จะสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างฉลาดและสุภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรากระทำนั้นจะสำเร็จตามที่ต้องการ ที่สำคัญเราได้สำเร็จตามพระวจนะแล้ว คือ ท่ามกลางกระแสของโลก เรายังสามารถรักษาความเชื่อ รักษาความบริสุทธิ์ รักษาความถูกต้อง รักษาความดีงามตามน้ำพระทัยไว้ได้ แม้อาจจะต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายโลกนี้ ขาดโอกาสในชีวิตหลายประการ อันเนื่องมาจากการยืนยันอยู่ฝ่ายพระเจ้า และไม่ยินยอมคล้อยตามกระแสของทางกว้างที่ดูเหมือนให้โอกาส ให้ความสะดวกสบาย ให้ชัยชนะ ให้ความสำเร็จตามแบบที่คนทั่วไปในโลกนี้ต้องการ แต่สุดท้ายนำไปสู่ความพินาศ

ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่ง่ายที่จะยืนหยัดท่ามกลางกระแสของยุคนี้ ! ยังต้องพากเพียรโดยความเชื่อ และด้วยความจริงที่ว่า นี่เป็นช่วงเวลาชั่วคราวและประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีอันถาวรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ สิ่งที่เราต้องทนทุกข์อยู่เวลานี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย (I Peter 1:6-9;5.10, Romans 8:18, II Corinthians 4:16-18 )

จากประสบการณ์และเท่าที่ทราบจากคนที่ต้องเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ การเสียโอกาส และการต้องยอมจ่ายด้วยราคาที่แพงกว่าปกติหลายเท่า และที่ลำบากใจคือ การที่ถูกมองว่าโง่เขลาจากการที่ไม่ยอมคล้อยตามระบบที่เขากำหนดไว้ว่าต้องจ่ายค่าสารพัดที่ไม่มีหลักฐานและกฎหมายรองรับ แต่คนอื่นๆต่างรู้และทำตามนั้นทั้งแบบเต็มใจและไม่อาจขัดขืนได้ ไม่ทราบว่าคุณเคยมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ?

ยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอมา แต่ก็ได้รับกำลังจากพระวจนะอันประเสริฐเสมอว่า “เรากำลังเดินบนเส้นทางแห่งประตูคับแคบ แม้ว่าจะยากแต่นำไปสู่ชีวิต ต้องพิชิตด้วยความเชื่อและความเพียร" ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกที่ปกคลุมด้วยอิทธิพลของความมืด ยังต้องพากเพียร อดทน ที่จะยืนหยัดในความเชื่อต่อไป

ขอพระเจ้าเมตตาเสริมกำลังและปกป้องคนของพระองค์ด้วยเทอญ