25 ธันวาคม 2557

พระเยซูคริสต์...ศูนย์กลางของชีวิตและจักรวาล โดย ศจ.บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต 
พระเยซูคริสต์...ศูนย์กลางของชีวิตและจักรวาล 
โดย  ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น 
        ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล  เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ฉันใด   พระเยซู คือ ผู้ที่เป็นศูนย์กลางของชีวิต และจักรวาลที่แท้จริง ฉันนั้น เพราะเชื่อว่า การที่ระบบสุรยะจักรวาลขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนั้น  ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คอยควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปคือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและสร้างทุกสิ่งขึ้นมา นั่นเอง !  
            เทศกาลคริสตมาส เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูได้อย่างชัดเจน  สังเกตจากการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลาย ไปทุกทั่วมุมโลก  ทุกอย่างล้วนมุ่งตรงมาที่พระเยซู  ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ต่างให้ความสนใจเทศกาลนี้  แสดงให้เห็นถึงความพิเศษ ความน่าสนใจ และความน่ามหัศจรรย์ ที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสตมาส  แม้ว่าบางครั้งอาจไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็ตาม
            การมาบังเกิดของพระเยซูก่อให้เกิดปีคริสตศักราชที่ใช้เป็นปีสากลของโลก แสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางของประศาสตร์โลกอย่างอัศจรรย์  ทุกสิ่งใต้ฟ้า จักรวาล อยู่ภายใต้กาลเวลาของพระเยซู ผู้ทรงเป็นองค์นิรันดร์ ที่อยู่เหนือกาลเวลา  พระคัมภีร์บันทึกว่า  "พระเยซู" เป็น จุดเริ่มต้น และ เป็นเบื้องปลาย  นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ล้วนเกี่ยวข้องกับพระเยซู ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ (วว.1.8 )พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้   ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน   ผู้จะเสด็จมานั้น   และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด   ได้ตรัสว่า   “เราเป็นอัลฟา[ เป็นอักขระตัวต้นในภาษากรีก ]    และโอเมกา[ เป็นอักขระตัวสุดท้ายในภาษากรีก ]
พระคัมภีร์เดิมพยากรณ์เล็งถึงพระเยซู และ พระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นที่พระเยซู  และทุกสิ่งที่พยากรณ์ไว้ได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในพระเยซู  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมุ่งตรงมาที่พระเยซู ตัวอย่าง...
อิสยาห์ 7.14  14เพราะฉะนั้น  องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง   ดูเถิด  หญิงสาวสาวพรหมจารีได้ คนหนึ่งจะตั้งครรภ์   และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง   และเขาจะเรียกนามของท่านว่า   อิมมานูเอล[ แปลว่า   พระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้งหลาย
 มัทธิว 1.1 หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัม  
มาระโก 1.1  ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้
ชาวยิวบันทึกลับดับพงษ์พันธุ์ โดยมุ่งตรงมาที่พระเยซูเป็นสำคัญ
                ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชั่วคน   และนับตั้งแต่ดาวิดลงมา   จนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน   เป็นเวลาสิบสี่ชั่วคน   และนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน   จนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน(มธ.1.17)
การบังเกิดของพระเยซูทำให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จ
                ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า   ซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า... (มธ.1.22)
การบังเกิดของพระเยซู ทำให้ชีวิตคนธรรมดากลายเป็นบุคคลพิเศษ เมื่อเขาให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต  (มธ.1-18-25)
            โยเซฟ และมารีย์ แม้จะมีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด แต่พวกเขาก็กลายเป็นหญิงสาว ชายหนุ่ม เหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแล้ว เพราะการกระจัดกระจายของบ้านเมืองหลายร้อยปีที่ผ่านมา  พวกเขาวางแผนชีวิตเพียงแค่ได้แต่งงาน อยู่กินด้วยกัน ทำมาหากิน มีลูก มีที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร และปัจจัยพื้นฐานตามธรรมดาของชีวิตเท่านั้น  แต่เมื่อพวกเขายอมให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตและ กลายมาเป็นผู้มีส่วนในแผนการของพระเจ้าผ่านทางชีวิตพระเยซู  ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากหญิงสาว ชายหนุ่ม ที่มีไม่กี่คนรู้จักในเวลานั้น  แต่เวลานี้คนทั่วโลกรู้จัก และชื่นชมพวกเขา ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และประกาศออกไปจนทั่วโลก เป็นเวลา 2 พันกว่าปีมาแล้ว และสืบไปเป็นนิตย์  เพราะพวกเขามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิต  สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายหรือไม่  แต่เป็นไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

            ชีวิตของคุณและผมสามารถกลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้  หากมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต ศูนย์กลางการตัดสินใจ และการกระทำทุกสิ่ง  สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างเหลือเชื่อ เมื่อยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต  ลองดูสิครับ !