10 มีนาคม 2554

ขอพลังอธิษฐาน

ขอพลังอธิษฐานเพื่อทีมอาสาสมัครมาที่แพร่
TBTS team to Phrae Province

วันที่ 12-31 มีนาคม 2011 พันธกิจคนเหนือ จะนำทีมอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาจากโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (กรุงเทพฯ) จำนวน 9 ท่าน ออกพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามผู้สนใจจากการรับฟังรายการวิทยุ “ข้อคิดเพื่อชีวิต” จัดกิจกรรมอนุชน ร่วมกับคริสตจักรสุพรรณลาต อ.เมือง และคริสตจักรไทยเจริญธรรม อ.สูงเม่น และการออกไปประกาศข่าวประเสริฐตามชุมชน ตามที่สาธารณะ

จึงขอพลังการอธิษฐานจากท่านเพื่อให้งานของพระเจ้าดำเนินไปด้วยดี รับการตอบสนองที่ดี อาสาสมัครมีกำลังทั้งกายและวิญญาณ กิจกรรมต่างๆ จะเสริมสร้างชีวิตผู้คนที่มีส่วน ที่สำคัญข่าวประเสริฐจะเป็นฤทธิ์เดช ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ตามพระวจนะที่สอนว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด” Romans 1:16

หากท่านใดตั้งใจว่าจะอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษ กรุณาแสดงความตั้งใจของท่านโดย ส่งอีเมล์ถึง khonnuea@hotmail.com หรือ ฝากข้อความถึง 087 577 7981 เพื่อจะรายงานความคืบหน้าถึงท่านต่อไป

จึงขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรท่าน

บัณฑิต ดาแว่น
ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ
…………………………………
พันธกิจคนเหนือ (Northern Thai Ministry) เป็นทีมงานที่สร้างชีวิต สร้างสาวก สร้างผู้นำ สร้างคริสตจักร สำหรับคริสตจักรท้องถิ่นที่ต้องการร่วมมือซึ่งกันและกันในการประกาศข่าวประเสริฐ และการดำเนินพันธกิจของพระเจ้าในทุกด้าน
สนใจร่วมมือกับเรา เพื่อตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้า และมีส่วนในการสนับสนุนโดย การอธิษฐาน ร่วมทีมอาสาสมัคร ติดต่อ อ.บัณฑิต ดาแว่น 081 993 2866 E-Mail:
khonnuea@hotmail.com

Dear Brothers in Christ

March 12-31, 2011 Please Pray for 9 Volunteers from Thailand Baptist Theological Seminary (Bangkok) To Phrae Province for follow up The radio listeners , youth mini camp and Pray walk.
Would you like to prayer please contact us. e-mail: khonnuea@hotmail.com
or sent message to 087 577 7981
"For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes..” Romans 1:16

Thank you and God bless you.

Bandhit Dawaen
Director of Northern Thai Ministry

07 มีนาคม 2554

ที่ที่ควรจะอยู่ โดย บัณฑิต ดาแว่น


คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต ดาแว่น


ที่ที่ควรจะอยู่

“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า[ หรือ จงวางใจในพระเจ้า ] จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย และท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น” (John 14:1-4)


พระเยซูสัญญาว่าในพระนิเวศของพระเจ้านั้นมีห้องมากมาย เพียงพอสำหรับทุกคนที่รู้จักทางที่ไปถึง นั่นคือ “ทางพระเยซู” ดังที่ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยน.14.6) ทั้งยังสัญญาต่อไปว่า หลังจากที่ได้ไปจัดเตรียมที่ไว้แล้วจะกลับมารับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์
คำมั่นสัญญาดังกล่าวเป็นหลักประกันที่ทำให้สาวกในขณะนั้นและผู้เชื่อในปัจจุบัน มีความมั่นใจ คลายความวิตกถึงอนาคต และความกังวลถึงความเป็นอยู่ประจำวันได้อย่างดี เพราะทำให้ชีวิตมีเป้าหมาย มีความหวัง มีกำลังใจที่จะเผชิญกับสิ่งสารพัดไปได้ แม้ไม่อาจรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่ยังสามารถมั่นใจได้เสมอว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะอยู่หรือตาย ก็จะได้อยู่เคียงข้างกับพระเยซูแน่นอน และที่สำคัญไม่ใช่เพราะการตะเกียดตะกายด้วยกำลังของตนเอง แต่โดยพระคุณเพราะความเชื่อในพระเยซูผู้ที่จะกลับมารับผู้เชื่อด้วยพระองค์เอง (อฟ.2.8-10)โดยระหว่างที่ห่างกันฝ่ายกายนั้นพระเยซูยังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นมัดจำให้แก่ผู้เชื่อทุกคนด้วย (อฟ.1.13-14) ดังที่ยืนยันกับสาวกว่า...
“เราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย เมื่อเรายังอยู่กับท่าน แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” (ยน.14.25-27)

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้พร้อมทุกขั้นตอนแล้ว มีที่ที่เราควรจะอยู่อย่างเพียงพอ มีหนทางที่จะไป มีพระผู้ช่วยที่เป็นหลักประกันมัดจำไว้แล้ว คำถามคือ จำนวนคนที่จะไปนั้นเพียงพอกับปริมาณพื้นที่หรือไม่ ? มีคนเชื่อเป็นอันมากเหมือนที่พระเยซูเตรียมที่ไว้เป็นอันมากหรือไม่ ? สถานที่ หรือบริเวณที่คุณและผม และคนเป็นอันมากอยู่ในเวลานี้นั้น เป็นสถานที่ที่ควรจะอยู่หรือไม่ ?

พระเยซูไปจัดเตรียมที่ไว้เป็นอันมากแล้ว ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะเตรียมคนเป็นอันมากให้เข้าไปอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ให้มากขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นจะได้มีเสียงสรรเสริญพระเจ้าดังกึกก้องทั่วฟ้าสวรรค์อย่างสมพระเกียรติ ตกลงไหมครับ ?