30 มีนาคม 2552


แนะนำ...พันธกิจคนเหนือ
นอกจากความรับผิดชอบในหน้าที่ประธานสหคริสตจักรแบบติสต์ภาคเหนือ (สคบ.เหนือ) และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชาวชนบทเอเชีย (ประเทศไทย) ที่ได้รับเลือกและรับเชิญให้มีส่วนในงานอาสาสมัครเพื่อสังคมแล้ว ยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการดำรงชีวิตคือ... “พันธกิจคนเหนือ”
กิจกรรมวันแนะนำพันธกิจ ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ ขอพรจากพระเจ้าอ.เอกราช ทนันชัย เป็นพิธีกร ทีมอาสามัครจากรัฐมิสซิสซิปปี


พันธกิจคนเหนือ เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2009 เป็นทีมงานส่งเสริมและพัฒนาคริสตจักรโดยยึดหลักพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและคริสตจักรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีนิมิตในการมุ่งสร้างคุณภาพชีวิต 3 ด้าน โดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง คือ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานรับใช้ ตามแนวพระวจนะที่สอนว่า เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น(เอเฟซัส 4:12) กลุ่มเป้าหมายหลักคือคริสตจักรและกลุ่มคริสเตียนภาคเหนือ
งานหลักสำคัญที่พันธกิจคนเหนือจะเข้าไปร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นคือ ช่วยพัฒนาผู้นำที่มีอยู่และร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยความตระหนักว่า หากมีผู้นำที่เข้มแข็งย่อมมีคริสตจักรหรือชุมชนที่เข้มแข็งตามมาด้วย ดังคำสอนที่ว่า... ที่ไหนที่ไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย (Proverbs 11:14) ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความ ยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข (Proverbs 29:18) ในสมัยนั้นอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครอง ทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นดีเห็นชอบ (Judges 21:25 อมตธรรมร่วมสมัย)
ผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์การปกครอง และการดำเนินงานทุกอย่าง หากปราศจากผู้นำสังคมก็สับสนวุ่นวาย แม้ว่ามีผู้นำแต่ขาดคุณธรรมก็นำความพินาศมาสู่ชีวิตและชุมชนได้เช่นเดียวกัน การทำงานทุกอย่างนั้นต้องอาศัยการนำที่มีคุณภาพและมีผู้ร่วมขบวนการที่มีคุณภาพด้วยจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายอย่างดี จากคำกล่าวที่ว่า “ฝึกคนสิบคนให้ทำงานแทนเรา ดีกว่าเราจะไปทำงานแทนคนสิบคน” แม้ว่าไม่สามารถทำให้มีผู้นำที่เก่งและดีทุกคนได้ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการไม่มีผู้นำแล้วส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย ไร้ทิศทาง การสร้างคนหรือผู้นำนั้น เป็นงานที่ต้องอาศัยเวลา อาศัยทุนทรัพย์ แรงกาย แรงใจและเป็นงานที่แสดงผลงานได้ยาก แต่หากทำสำเร็จก็เกิดผลที่คุ้มค่าและยั่งยืน และนี่คือหัวใจของชีวิตและพันธกิจคนเหนือ ที่เรายังต้องการความร่วมมือจากคุณ ! ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คุณยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งไหมครับ ?
เพลงพิเศษ จากคริสตจักรสุพรรณลาต จ. แพร่ ตัวแทนหุ้นส่วนพันธกิจจากมิสซิสซิปปี


การอบรมผู้นำขั้นพื้นฐาน คจ.สุพรรณลาต จ.แพร่ และทีมอาสาสมัคร


บัณฑิต ดาแว่น : ผู้อำนวยการพันธกิจคนเหนือ