29 ธันวาคม 2557

แบบสำรวจชีวิต โดย บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต
แบบสำรวจชีวิต

มาตรฐานจากพระคัมภีร์  มัทธิว 5.1-48              โดย ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น
กรุณาตอบจากใจจริง และพิจาณาตนเองอย่างตรงไปตรงมา ระหว่างคุณกับพระเจ้าผู้สูงสุด
ว่าชีวิตของคุณสมควร "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" การเป็นคนดี ตลอดปีที่ผ่านมาหรือไม่ ?

ทานทั้งหลายจงเป็นผู้ดีรอบคอบ เหมือนพระบิดาของท่านบนสวรรค์ที่ทรงเป็นผู้ดีรอบคอบ (มธ.5.48)

คุณสมบัติของชีวิต-คนดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

คุณสมบัติภายในชีวิต 8 ประการ  (5.3-12)


1
เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และไวต่อการรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า (3)


2
เป็นคนที่รู้จักสำนึกและเสียใจต่อสิ่งที่ได้ทำผิดไป (4)


3
เป็นคนที่มีใจอ่อนโยน (5)


4
เป็นคนหิวกระหายความชอบธรรม (6) (แสวงหาที่จะทำความดี)


5
เป็นคนที่มีใจกรุณา ทั้งคนและสรรพสัตว์(7)


6
เป็นคนที่ใจบริสุทธิ์(8)  (ไม่หน้าไหว้หลังหลอก)


7
เป็นคนที่สร้างสันติภาพ (9)  คือ สร้างมิตร ไม่สร้างศัตรู


8
เป็นคนที่เลือกทำแต่ความดีแม้จะต้องพบกับความลำบากก็ตาม (10-12)คุณสมบัติที่มีต่อสังคม และคนอื่น ๆ 9 ประการ  (5.13-47)


9
เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีต่อสังคม เป็นเหมือนเกลือรักษาความเค็ม (13)


10
เป็นคนที่สามารถชี้ทางสว่าง (ความจริง)ให้คนอื่นได้  และมีความสะอาดโปร่งใส (14-16)


11
เป็นคนเคร่งครัดและยึดหลักธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินชีวิต (20)


12
เป็นคนที่ไม่โกรธง่าย และไม่ทำร้ายคนอื่น แต่พร้อมจะคืนดีแม้ตัวเองไม่ผิดก็ตาม (21-26) 


13
เป็นคนที่ไม่ล่วงประเวณีผัวเมียคนอื่น แม้แต่จะคิดในใจก็ไม่ทำ (27-30)


14
เป็นคนที่ไม่คิดหย่าร้างจากคู่ครอง และไม่หาเหตุในการแยกทางด้วย (31-32)


15
เป็นคนที่ไม่พูดโกหกหลอกลวง อะไรที่จริงก็บอกจริง ไม่ ก็ว่าไม่  เชื่อถือคำพูดได้ (33-37)


16
เป็นคนที่ไม่คิดแค้นพยาบาท แต่เต็มด้วยน้ำใจอุทิศเสียสละ (38-42) 


17
เป็นคนที่มีความรักที่ใหญ่หลวง แม้กระทั่งคนที่เคยทำร้าย(ศัตรู) ก็ยังอภัยให้ได้ (43-47)


ข้อคิดจากพระคัมภีร์...
เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด   แต่ผิดอยู่ข้อเดียว   ผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด (ยก2.10)
แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย   คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น   พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์   ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์  (รม.5-8-9)

25 ธันวาคม 2557

พระเยซูคริสต์...ศูนย์กลางของชีวิตและจักรวาล โดย ศจ.บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต 
พระเยซูคริสต์...ศูนย์กลางของชีวิตและจักรวาล 
โดย  ศจ.บัณฑิต  ดาแว่น 
        ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล  เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ฉันใด   พระเยซู คือ ผู้ที่เป็นศูนย์กลางของชีวิต และจักรวาลที่แท้จริง ฉันนั้น เพราะเชื่อว่า การที่ระบบสุรยะจักรวาลขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนั้น  ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คอยควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปคือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและสร้างทุกสิ่งขึ้นมา นั่นเอง !  
            เทศกาลคริสตมาส เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูได้อย่างชัดเจน  สังเกตจากการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลาย ไปทุกทั่วมุมโลก  ทุกอย่างล้วนมุ่งตรงมาที่พระเยซู  ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ต่างให้ความสนใจเทศกาลนี้  แสดงให้เห็นถึงความพิเศษ ความน่าสนใจ และความน่ามหัศจรรย์ ที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสตมาส  แม้ว่าบางครั้งอาจไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็ตาม
            การมาบังเกิดของพระเยซูก่อให้เกิดปีคริสตศักราชที่ใช้เป็นปีสากลของโลก แสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางของประศาสตร์โลกอย่างอัศจรรย์  ทุกสิ่งใต้ฟ้า จักรวาล อยู่ภายใต้กาลเวลาของพระเยซู ผู้ทรงเป็นองค์นิรันดร์ ที่อยู่เหนือกาลเวลา  พระคัมภีร์บันทึกว่า  "พระเยซู" เป็น จุดเริ่มต้น และ เป็นเบื้องปลาย  นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ล้วนเกี่ยวข้องกับพระเยซู ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ (วว.1.8 )พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้   ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน   ผู้จะเสด็จมานั้น   และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด   ได้ตรัสว่า   “เราเป็นอัลฟา[ เป็นอักขระตัวต้นในภาษากรีก ]    และโอเมกา[ เป็นอักขระตัวสุดท้ายในภาษากรีก ]
พระคัมภีร์เดิมพยากรณ์เล็งถึงพระเยซู และ พระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นที่พระเยซู  และทุกสิ่งที่พยากรณ์ไว้ได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในพระเยซู  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมุ่งตรงมาที่พระเยซู ตัวอย่าง...
อิสยาห์ 7.14  14เพราะฉะนั้น  องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง   ดูเถิด  หญิงสาวสาวพรหมจารีได้ คนหนึ่งจะตั้งครรภ์   และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง   และเขาจะเรียกนามของท่านว่า   อิมมานูเอล[ แปลว่า   พระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้งหลาย
 มัทธิว 1.1 หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัม  
มาระโก 1.1  ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้
ชาวยิวบันทึกลับดับพงษ์พันธุ์ โดยมุ่งตรงมาที่พระเยซูเป็นสำคัญ
                ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชั่วคน   และนับตั้งแต่ดาวิดลงมา   จนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน   เป็นเวลาสิบสี่ชั่วคน   และนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน   จนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน(มธ.1.17)
การบังเกิดของพระเยซูทำให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จ
                ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า   ซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า... (มธ.1.22)
การบังเกิดของพระเยซู ทำให้ชีวิตคนธรรมดากลายเป็นบุคคลพิเศษ เมื่อเขาให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต  (มธ.1-18-25)
            โยเซฟ และมารีย์ แม้จะมีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด แต่พวกเขาก็กลายเป็นหญิงสาว ชายหนุ่ม เหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแล้ว เพราะการกระจัดกระจายของบ้านเมืองหลายร้อยปีที่ผ่านมา  พวกเขาวางแผนชีวิตเพียงแค่ได้แต่งงาน อยู่กินด้วยกัน ทำมาหากิน มีลูก มีที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร และปัจจัยพื้นฐานตามธรรมดาของชีวิตเท่านั้น  แต่เมื่อพวกเขายอมให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตและ กลายมาเป็นผู้มีส่วนในแผนการของพระเจ้าผ่านทางชีวิตพระเยซู  ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากหญิงสาว ชายหนุ่ม ที่มีไม่กี่คนรู้จักในเวลานั้น  แต่เวลานี้คนทั่วโลกรู้จัก และชื่นชมพวกเขา ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และประกาศออกไปจนทั่วโลก เป็นเวลา 2 พันกว่าปีมาแล้ว และสืบไปเป็นนิตย์  เพราะพวกเขามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิต  สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายหรือไม่  แต่เป็นไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

            ชีวิตของคุณและผมสามารถกลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้  หากมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต ศูนย์กลางการตัดสินใจ และการกระทำทุกสิ่ง  สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างเหลือเชื่อ เมื่อยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต  ลองดูสิครับ !

20 กันยายน 2557

โลกนี้อันตรายยิ่ง โดย บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต  โดย  บัณฑิต  ดาแว่น 

โลกนี้อันตรายยิ่ง

            การเดินทางของชีวิตในโลกนี้ มีอันตรายอยู่รอบด้าน  บางที เมื่อก้าวขาออกจากบ้าน อาจขาดชีวิตไปแล้วเกือบครึ่ง ถึง แม้ไม่ออกนอกบ้านงานของความตายยังมาเยือนได้เช่นกัน
            หนีไม่พ้น ! ทุกคนต้องเผชิญ  ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แม้ไม่ได้เชื้อเชิญมันก็มาสักวัน  จะวันนี้ หรือวันนั้น แบบเฉียบพลัน หรือ วันละนิด จะเสียทั้งชีวิต หรือ บางชิ้นส่วน  เท่านั้นเอง !
            น่ากลัวนะ !  แน่นอน หากคิดดูให้ดี โลกนี้น่ากลัว  ตัวเราไม่ทำตัวเอง แต่เกรงว่าจะมีคนอื่นกระทำ  ขับรถออกถนน เราไม่ชนเขา เขาอาจชนเรา  เป็นไปได้ทั้งนั้น...สุดท้ายต้องระวัง ! เป็นดีที่สุด ขนาดระวังแล้ว ยังมีปัญหา แต่ถ้าไม่ระวัง อะไรจะเกิดขึ้น...
            ท่านเปาโล นักปราญช์ของโลกเตือนสติไว้ว่า...
1  15เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา
2  16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย
3  17เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
4  18และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
5  19จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
6  20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
7   21 จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์  (Ephesians 5:15-21)
            โลกนี้พระเจ้าประทาน เป็นบ้านอาศัยชั่วคราว  โลกนี้จะยังน่าอยู่และสวยงามไปอีกนาน แต่จะกลายเป็นอันตรายยิ่ง ถ้าไม่ระวัง ! 
            จงยับยั้ง ความชั่ว ความบาป ความผิดในชีวิตของคุณเสียเดี๋ยวนี้ ! ก่อนที่จะสายไป
โลกนี้ยังมีความหวัง ถ้ายังมีความศรัทธาในพระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกนี้รวมทั้งชีวิตคุณและผม

ก่อนที่ชีวิตจะล่มจมลงในแดนมรณา อย่าช้า มาใช้ชีวิตในทางของพระองค์กันเถิด ซึ่งจะก่อเกิดสันติสุขที่เกินความเข้าใจ ในชั่วชีวิตของคุณได้...ตกลงมั้ยครับ !

01 พฤษภาคม 2557

วัน - แรง - งาน โดย บัณฑิต ดาแว่น

คิดอย่างบัณฑิต                                                   
 
                                
วัน -  แรง - งาน
โดย บัณฑิต  ดาแว่น

               วันที่  1  พฤษภาคม ที่ไรมักจะได้ยิน ได้เห็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานออกมาเคลื่อนไหว  เพื่อเรียกร้องสิทธิและสิ่งที่ควรจะได้รับอยู่เสมอ   ทำไม  ต้องมีการเรียกร้องกันปีละครั้งด้วย  ?  และทำไม ต้องรอให้มีการเรียกร้องเสียก่อนจึงจะมีการหาวิธีแก้ไข  ?   ในด้านของผู้ใช้แรงงานก็คงมีเหตุผลว่า วันนี้เป็นวันหยุดเลยเป็นโอกาสดีที่จะรวมตัวกัน และวันนี้สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้มีอำนาจได้ดีด้วย  ส่วนผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบมีเหตุผลเช่นกันว่า ที่ผ่านมามีงาน มีปัญหามากมายอยู่แล้ว เมื่อมีคนมาเรียกร้องจึงเข้าไปดูแลเป็นธรรมดา  สรุปแล้วจึงเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น  มิน่าละ !  ต้นหอมผักชีในตลาดจึงขายดี แถมแพงเสียด้วย  เออ ..  ถ้าทุกอย่างขายดี และราคาดีอย่างนี้ก็คงดี  ผู้ใช้แรงงานในการสร้างสรรค์ผลงาน  ในการผลิตสินค้า และผลิตพืชผลต่างๆ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ จะได้มีโอกาสดี ๆ กับเขาบ้าง !
            เมื่อพูดถึงผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัด น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย  เพราะแหล่งงาน แหล่งเงินที่ดีนั้นมีอยู่น้อย  หลายคนมี แรง  แต่ ไม่มี  งาน  ที่จะทำ บางทีมี  งาน  แต่ไม่มี ตลาดที่จะขาย บางทีมีตลาด แต่ไม่มี คนที่จะซื้อ  เมื่อไม่มี  งาน  ก็ไม่มี เงิน ไปซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  หลายคนจึงต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานเมืองไกล และกลายเป็นเหตุหนึ่งของปัญหาครอบครัวที่ตามมา
            ได้แต่คิดฝันไปว่า เมื่อไหร่หนอ เมืองไทยจะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีทางออกเพื่อจะไปติดต่อกับเมืองอื่น และสามารถให้เมืองอื่นเข้ามาติดต่อได้สะดวกขึ้นมากกว่านี้  บ้านเราจะมีทางรถไฟเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงหรือไม่ ?  เมื่อไหร่หนอ จะมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั่วถึงมากขึ้น  เมื่อไหร่หนอ จะมีความสงบสุข สามัคคี...เมื่อไหร่หนอ...
            เชื่อว่าคนไทยต่างรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง แต่บางคนไม่มีโอกาสที่ดีเท่านั้นเอง  ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรที่จะนำพาบ้านเมืองของเราไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง  อย่าทำเพียงแค่ รักษาตำแหน่ง รักษาอำนาจ เป็นครั้งคราวเท่านั้น
            หวังว่าวันแรงงานครั้งต่อไป จะไม่ต้องมีการเรียกร้องใด ๆ เพราะแต่ละคน แต่ละฝ่ายต่างมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างเหมาะสมแล้ว  เนื่องจากมี...
            วัน ที่สามารถลืมตาอ้าปากได้
            มี แรง กาย แรงใจ แรงสมองที่จะคิดสร้างสรรค์ได้
            และ มี  งาน  ที่ดีเพียงพอสำหรับชีวิต

สุขสันต์ วัน - แรง - งาน นะครับ