05 สิงหาคม 2555

สคบ.เหนือ News July 2012

Northern Thailand Baptist News  July 2012
...ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา   และจากพระเยซูคริสตเจ้า   ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิด (อฟ.1.2)
พันธกิจของพระเจ้าในภาคเหนือดำเนินไปโดยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ ที่ทรงประทานกำลังเรี่ยวแรงให้พี่น้องร่วมมือ ร่วมใจกันประกาศพระนามพระเยซูคริสต์ออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยเฉพาะการเปิดจุดประกาศในที่ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ที่ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  อำเภอเมือง จ.พะเยา  อำเภอเมือง จ.แพร่  อีกหลายแห่งใน จ.น่าน และ เชียงใหม่  ซึ่งจะนำมาเสนอบางส่วน เพราะหลายแห่งยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลมาในครั้งนี้

Dear Brothers and Sisters in Christ....Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

July 1-25  Thanks God for The Nehemiah team. They are move from Wang Nuae (June 10-30)to Wiang pa pao and stay with The 3 host family and spend time for pray walk ,spread tract ,Teach English. After that we have good relationship with the leader of village. 

ทีมเนหะมีย์จากอเมริกามาอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนตั้งแต่วันที่ 7 มิย.-25 กค. ที่ อ.วังเหนือ และ อ.เวียงป่าเป้า ส่งผลให้ทีมเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชนและมีบางครอบครัวเปิดบ้านศึกษาพระคัมภีร์

July 14-15  Ajarn Mark and Team pray walk and party for evangelism at Hang Chat, Lampang Baptist Church.
อาจารย์มาร์ค ได้นำทีมอาสาสมัครจากเชียงใหม่ไปร่วมกับคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์ออกเดินอธิษฐานอวยพรชุมชน และจัดงานเลี้ยง(ก๋วยเตี๋ยว)เพื่อใช้ช่วงเวลานั้นสนทนากับคนที่มาร่วมงานจากการเชิญชวนของพี่น้องสมาชิกคริสตจักร ในเขตอำเภอห้างฉัตร หลังจากนั้นมีผู้มาร่วมนมัสการในวันอาทิตย์กว่า 10 คน
July 29,30-31 Preaching at Lampang Baptist Church  , Northern Thailand Baptist Churches Association meeting at Chiang klang Baptist Church ;Nan and Visit Ajarn Nit Chuao saan at Mae ja rim ; Nan (He got sick)
ประธาน สคบ.เหนือ ไปเทศนาที่ คจ.ลำปางแบ๊บติสต์ หลังจากนั้นไปประชุมกรรมการที่ คจ.เชียงกลาง จ.น่าน  และ ไปเยี่ยม อ.นิตย์ ผอ.หอพักรักเพื่อนบ้าน ที่ป่วยจากเส้นเลือดสมองแตก แต่พระเจ้ายังเมตตาท่านให้ฟื้นตัวได้ดีพอควร ในโอกาสนี้ได้มอบรถเข็น  คณะกรรมการ สคบ.เหนือ และ คจ.ต่างๆ ได้รวบรวมเงินมอบให้เป็นค่ารักษาด้วย

13until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood,*n13.3 to the measure of the stature of the fullness of Christ,  Ephesians 4:13
จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ   และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า   จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่   คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ 
ขอพี่น้องระลึกถึงพันธกิจของพระเจ้าในการอธิษฐานของท่านต่อไป...