20 เมษายน 2556

หัวใจของพระเยซู โดย ศจ.บัณฑิต ดาแว่น


คิดอย่างบัณฑิต โดย บัณฑิต  ดาแว่น
หัวใจของพระเยซู
พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า   “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี   ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้   นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป   จนกว่าจะสิ้นยุค”  Matthew 28:18-20

                "หัวใจของพระเยซู" คือ ต้องการทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐ ได้รู้จักกับพระเจ้า เข้ามาเป็นสาวก และดำเนินชีวิตตามพระมหาบัญชาของพระองค์ต่อไป คือ ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงเวลาแห่งพระสัญญา การเสด็จกลับมาของพระเยซู
                นี่คือ  จุดประสงค์ของพระเยซูที่ยอมเสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์ ต้องตกในสภาพที่ยากลำบาก  ทรงทำภารกิจอย่างทุ่มเท ประกาศ เทศนา สั่งสอน เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จนกระทั่งถูกจับอย่างอยุติธรรม ถูกตรึงบนกางเขนอย่างทุกข์ทรมาน จนสิ้นพระชนม์ ถูกนำไปฝังไว้ในอุโมงค์ หลังจากนั้นสามวันทรงเป็นขึ้นมาจากตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้ง...ทุกสิ่งที่ทรงทุ่มเท ด้วยแรงกาย แรงใจ ด้วยเนื้อ ด้วยเลือด หมดทั้งชีวิต จิตใจและจิตวิญญาณ เพียงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่ทรงรักมากมายนั้นได้รับชีวิตนิรันดร์ รอดพ้นจากผิดบาป กลับคืนดีกับพระเจ้า เข้ามามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าดังเดิมอีกครั้ง และที่สำคัญทรงมอบพันธกิจแห่งการคืนดีนี้ให้คริสตจักรหรือผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศออกไปในฐานะตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ (2 คร.5.17-20)
                เพราะอะไรพระเยซูคริสต์จึงมอบเรื่องที่สำคัญที่สุดให้สาวกและพวกเราผู้เชื่อเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป ?  พระเยซูทรงทำทุกสิ่งด้วยชีวิต แต่ทรงมอบให้เราทำ แสดงว่า "ทรงไว้ใจ" สาวกและผู้เชื่ออย่างสนิทใจ  คำถามคือ บรรดาสาวก และพวกเราผู้เชื่อเป็นที่น่าไว้วางใจมากน้อยเพียงใด ?  พระเยซูต้องอยู่ในความเสี่ยงที่มอบเรื่องสำคัญนี้ให้กับเรามากน้อยเพียงใด ?  หากย้อนไปดูชีวิตสาวก 12 คนที่พระเยซูเลือกมา ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างเข้มข้นตลอด 3 ปีเศษ แต่ยังมีบางคนไม่เข้าใจเป้าหมายของพระเยซู บางคนอยากเป็นใหญ่กว่าคนอื่น บางคนขาดความเชื่อบ่อยๆ  บางคนทะเลาะกัน บางคนทรยศหักหลังพระองค์ บางคนปฏิเสธพระองค์ทั้งที่เคยพูดว่าจะตายแทนได้  บางคนสงสัยว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจริงหรือเปล่า บางคนอยากกลับไปประกอบอาชีพเดิม บางคนเดินทางอย่างทุกข์ใจ...นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนักก่อนที่พระเยซูจะตรัสสั่ง พระมหาบัญชา อันเป็นหัวใจสำคัญของการเสด็จมาในโลกนี้
                ทุกวันนี้พระเยซูทรงอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยหรือไม่ ? เพราะพระมหาบัญชาเดียวกับที่สั่งสาวกก็มาถึงบรรดาผู้เชื่อเช่นกัน  ชีวิตของเราคล้ายกับบรรดาสาวกหรือไม่ แม้จะมาเชื่อแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ ขาดความเชื่อ ทำสิ่งผิด สารภาพเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก เคยสัญญาแต่ไม่ทำตาม อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่า ดำเนินชีวิตอย่างท้อแท้ใจ แล้วอย่างนี้พระเยซูจะไว้ใจและมอบหมายเรื่องสำคัญให้ทำได้หรือไม่ ?
                ขอบคุณพระเจ้า แม้บรรดาสาวกจะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขายังรักษาความรับผิดชอบที่พระเยซูมอบหมายด้วยชีวิต หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาตามพระสัญญา ชีวิตสาวกรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า เรื่องการตาย การเป็นขึ้น และการเสด็จกลับมาของพระเยซูถูกประกาศออกไปอย่างต่อเนื่อง จากเยรูซาเล็ม สู่ยูเดีย สะมาเรีย จนสุดปลายแผ่นดินโลก จากอดีตถึงปัจจุบัน จนวันนี้มีคุณและผมได้อยู่ร่วมในพันธกิจแห่งพระมหาบัญชานี้แล้ว อันเป็นผลจากความรับผิดชอบของบรรดาสาวก  บรรดาผู้เชื่อในเวลาต่อมา และบรรดามิชชั่นนารีที่มอบชีวิตจิตใจเพื่อพันธกิจนี้เรื่อยมา  หลายคนยอมจนกระทั่งถูกห้าม ถูกจับ ถูกทรมาน ถูกจองจำ ถูกเนรเทศ ถูกฆ่า ถูกกลั่นแกล้งสารพัด  แต่พวกเขาไม่เคยลดละในการประกาศข่าวประเสริฐ
                พระเยซูมอบหัวใจของพระองค์ให้คุณและผมแล้ว !  ทรงไว้ใจเราอย่างยิ่ง อย่าทำให้พระองค์ต้องผิดหวังและอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไปเลย  มาร่วมกันทำหน้าที่ที่ทรงมอบหมายให้ คือ การประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกต่อไป อย่างสัตย์ซื่อ ทุ่มเท ด้วยชีวิตจิตใจ สมกับที่ทรงไว้วางใจให้สิ่งสำคัญกับเราจนถึงวันแห่งพระสัญญา...อาเมนนะครับ